Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Αίτηση

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://01.e-sek.gr, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Για την συμμετοχή στην Πράξη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α1. Δικαιολογητικά για την Απόδειξη των Απαιτούμενων Κριτηρίων

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 2. Αποδεικτικά σπουδών:
  1. Αντίγραφα απολυτηρίων τίτλων, πτυχίων ή διπλωμάτων ή τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων ή σχολών της αλλοδαπής.
 3. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
  1. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) από την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή αντίγραφο του Ε4 (πίνακας προσωπικού).
  2. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ (για τους εποχικά εργαζόμενους). Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα[1], η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.
 4. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ στην οποία να δηλώνει ότι:
  1. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............». (Στην περίπτωση του εποχικά εργαζόμενου/η το σημείο a δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση).
  2. Τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή
  3. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
  4. Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων συμμετοχής στην Πράξη
 5. Αντίγραφο επίσημου εγγράφου (Βεβαίωση Απογραφής) όπου ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου
 6. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα.


  A2. Δικαιολογητικά για την Απόδειξη των Επιθυμητών (Μοριοδοτούμενων) Κριτηρίων

 1. Απόδειξη Πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα -> Φορείς -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ -> Ειδικό Παράρτημα (Α1)- Ημ. Εκδ. 14/03/2022
 2. Πτυχίο αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα -> Φορείς -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Απόδειξη Γλωσσομάθειας -> Ειδικό Παράρτημα (Α2)- Ημ. Εκδ. 14/01/2022
 3. Αποδεικτικά προηγούμενης συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης τα οποία έλαβαν χώρα κατά την τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021)
 4. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας:
  1. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης ή εναλλακτικά Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
 5. Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και εμπειρίας:
  1. Βεβαίωση Εργοδότη στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια απασχόλησης και η ειδικότητα του εργαζόμενου.

Επισημαίνεται ότι οι επιλεγέντες θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του εργαζόμενου, όπως αυτό έχει περιγραφεί στο σημείο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο έχουν επιλεγεί και ενταχθεί και οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό/α της εργασιακής τους κατάστασης.

 

Σημείωση:

Α) Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://myergani.gov.gr  με τους κωδικούς taxisnet

Β) Η Βεβαίωση Προϋπηρεσίας και ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης εκδίδεται στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ

Γ) Η Βεβαίωση Απογραφής (αποδεκτό έγγραφο των: Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ και Α.Μ.Α. εκδίδεται στη διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ. 

 


[1] Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

Footer Image