Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγραμμάτων Κατάρτισης

 

Τεχνικές Δεξιότητες Ζωικής Παραγωγής & Διαχείρισης Γαλακτοκομικών Προϊόντων

 1. Ρόλος και καθήκοντα του παραγωγού / χειριστή τροφίμων (11 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 2. Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (16 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 3. Βασικές αρχές ζωοτεχνίας και Τεχνολογία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (16 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 4. Βασικά Χαρακτηριστικά και Χειρισμοί των τροφίμων (8 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 5. Επισήμανση τροφίμων (12 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 6. Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσίες προς τον τελικό καταναλωτή γαλακτοκομικών προϊόντων (13 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 7. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (1 Εκπαιδευτική Ώρα).
 8. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου (1 Εκπαιδευτική Ώρα).
 9. Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης (1 Εκπαιδευτική Ώρα).
 10. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, στο περιβάλλον, στην αειφορία, και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (1 Εκπαιδευτική Ώρα).

Τεχνικές Δεξιότητες Ζωικής Παραγωγής & Διαχείρισης Προϊόντων Κρέατος

 1. Ρόλος και καθήκοντα του παραγωγού / χειριστή τροφίμων (11 Εκπαιδευτικές Ώρες). Βασικές Απαιτήσεις της Νομοθεσίας.
 2. Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (16 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 3. Βασικές αρχές ζωοτεχνίας και Τεχνολογία παραγωγής προϊόντων κρέατος (16 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 4. Βασικά Χαρακτηριστικά και Χειρισμοί των τροφίμων (8 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 5. Επισήμανση τροφίμων (12 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 6. Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσίες προς τον τελικό καταναλωτή προϊόντων κρέατος (13 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 7. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (1 Εκπαιδευτική Ώρα).
 8. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου(1 Εκπαιδευτική Ώρα).
 9. Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης (1 Εκπαιδευτική Ώρα).
 10. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, στο περιβάλλον, στην αειφορία και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (1 Εκπαιδευτική Ώρα).

Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας & Πωλήσεων

 1. Η πώληση και ο πωλητής (12 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 2. Τα συστατικά επιτυχίας των πωλήσεων (12 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 3. Η αγοραστική συμπεριφορά των πελατών (16 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 4. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων πωλήσεων (selling skills) (12 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 5. Ο ρόλος της επικοινωνίας στις πωλήσεις (14 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 6. Διαπραγμάτευση με τον πελάτη (4 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 7. Χειρισμός αντιρρήσεων & παραπόνων: (6 Εκπαιδευτικές Ώρες).
 8. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (1 Εκπαιδευτική Ώρα).
 9. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου (1 Εκπαιδευτική Ώρα).
 10. Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης (1 Εκπαιδευτική Ώρα).
 11. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, στο περιβάλλον, στην αειφορία, και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (1 Εκπαιδευτική Ώρα).
Footer Image