Όροι Υλοποίησης Κατάρτισης και Πιστοποίησης

 • Για την συμβατική (face to face) κατάρτιση και την σύγχρονη τηλεκατάρτιση: 
  • Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες και διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων
  • Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 22η ώρα.
  • Δεν επιτρέπεται κατάρτιση (θεωρητική ή πρακτική) κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
 • Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης και να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος
 • Σε περίπτωση αδυναμία συμμετοχής των ωφελουμένων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος δύναται να συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επανεξέταση).
 • Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.
 • Σε περίπτωση όπου οι ωφελούμενοι δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δύναται να κάνουν χρήση αιθουσών πληροφορορικής των παρόχων κατάρτισης οι οποίες λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες.
 • Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμματος ανεξαρτήτως επιτυχίας ή αποτυχίας του στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται από τον ανάδοχο (πάροχο κατάρτισης) «Βεβαίωση παρακολούθησης».
 • Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον Ανάδοχο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ).
 • Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από τον ΦΠΠ βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε.
 • Οι επιλεγέντες - ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι κατά την είσοδο και έξοδο σε αυτό να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια (απογραφικά δελτία εισόδου–εξόδου) με προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων. Τα απογραφικά δελτία εφ όσον συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τον κάθε καταρτιζόμενο με τη χρήση προσωπικών κωδικών μέσω του Portal υλοποίησης της Πράξης θεωρείται ότι έχουν υπογραφεί ψηφιακά από αυτούς. Τα δεδομένα των απαντήσεων θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και το Ν. 4624/19. Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την καταβολή του επιδόματός του.
Footer Image