Συνοπτική Παρουσίαση

 
Αντικείμενο της Πράξης είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1277 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους γνώσεων και ικανοτήτων.

Η υλοποίησή της αποσκοπεί στην απόκτηση, πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η συγχρηματοδότηση της Πράξης καλύπτεται από τους Άξονες Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» και εντάσσεται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» και της επενδυτικής προτεραιότητας 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Για την υλοποίηση των ενεργειών της Πράξης o ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, συνεργάζεται με την ένωση εταιρειών (Πιστοποιημένους Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης) υπό την ονομασία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. - ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ», η οποία έχει εξασφαλίσει και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι, από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 με την επωνυμία «UCERT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

 

Ειδικότερα, οι ενέργειες της Πράξης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

Α. Επαγγελματική Κατάρτιση

Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών, που θα πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα:

A/A

Τίτλος Προγράμματος

Ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης

Σύνολο Ωρών


 

1

Τεχνικές Δεξιότητες Ζωϊκής Παραγωγής & Διαχείρισης Προϊόντων Κρέατος

80

80


 

2

Τεχνικές Δεξιότητες Ζωϊκής Παραγωγής & Διαχείρισης Γαλακτοκομικών Προϊόντων

80

80


 

3

Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας & Πωλήσεων

80

80


 

 

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε από τις παρακάτω εκπαιδευτικές μεθόδους:

  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη
  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική κατάρτιση ενώ τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της Συμβατικής Κατάρτισης θα περιλαμβάνουν και πρακτική άσκηση, η διάρκεια της οποίας θα είναι κατ΄ ελάχιστον 20% και κατά μέγιστο 40% της συνολικής διάρκειας τους. Η πρακτική άσκηση δύναται να υλοποιηθεί είτε με τη μορφή μελετών περίπτωσης (case studies) σε αίθουσες δομών αδειοδοτημένες ως ΚΔΒΜ1 ή/και ΚΔΒΜ2 είτε σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

 

Β. Πιστοποίηση                                                                 

Οι καταρτιζόμενοι ωφελούμενοι, που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση, θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε διαδικασία πιστοποίησης για την αποτίμηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, που αποκτήθηκαν κατά την διαδικασία αυτής. Τη διαδικασία πιστοποίησης υλοποιεί ο διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC/17024, «UCERT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και πραγματοποιείται με βάση σχήματα - πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά.

Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης υπάρχει αντίστοιχο σχήμα Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ως ακολούθως:

  • Τεχνικές Δεξιότητες Ζωϊκής Παραγωγής & Διαχείρισης Προϊόντων Κρέατος
  • Τεχνικές Δεξιότητες Ζωϊκής Παραγωγής & Διαχείρισης Γαλακτοκομικών Προϊόντων
  • Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας & Πωλήσεων

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει μόνο Θεωρητική Εξέταση. 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών, μετά τη λήξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας ή απουσίας του ωφελούμενου στην προγραμματισμένη εξέταση, ο ωφελούμενος δύναται να συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επανεξέταση). Το κόστος των εξετάσεων  πιστοποίησης/ επαναπιστοποίησης καλύπτεται από την Πράξη, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους καταρτιζόμενους.

Στους ωφελούμενους που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης χορηγείται Πιστοποιητικού Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Στην περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης, Βεβαίωση Συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.

 

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 80 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου όπως αυτό περιγράφεται στο σημείο 2 της παρούσας πρόσκλησης, επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος. Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Footer Image