Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Απαιτούμενα κριτήρια

 1. Η Πράξη απευθύνεται σε 1277 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, από 18 ετών έως 64 ετών. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

  Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

  Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr)).

  Αναλυτικότερα οι υποψήφιοι δύνανται να απασχολούνται:

  • με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή
  • με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή
  • με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή
  • με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή
  • με εκ περιτροπής απασχόληση ή
  • αμειβόμενος/η με εργόσημο

 2. Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να είναι:
  • Απόφοιτοι τουλάχιστον πρωτοβάθμιαςεκπαίδευσης

Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια. Ως Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται τα εξής:

 1. Οι συναφείς σπουδές με ένα (1) τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης.
 2. Η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης / επιμόρφωσης την τελευταία τριετία
 3. Οι γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
 4. Οι γνώσεις Η/Υ
 5. Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας στην συγκεκριμένη θέση και γενικά
 6. Οι επαγγελματικές δεξιότητες συναφείς με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης που αποκτήθηκαν από την εμπειρία πάνω στην εργασία.
 7. Οι συναφείς γνώσεις με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
 8. Τα κίνητρα και η ωριμότητα συμμετοχής

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στην Πράξη θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημέρα που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης).
Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης, ο ωφελούμενους που θα έχει επιλεγεί οριστικά ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Κατάρτισης, θα αναρτήσει κατάλληλο αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος την συγκεκριμένη ημερομηνία στο ηλεκτρονικό σύστημα,  πέραν της αρχικής επισύναψής του και κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Footer Image