Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει/αναρτά ψηφιακά στις αντίστοιχες θέσεις τα δικαιολογητικά του/της προς τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση του έργου.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.
Συμπληρώστε τα στοιχεία για το εκπαιδευτικό σας επίπεδο και την εργασιακή σας κατάσταση, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την υποβολή της αίτησής σας.

1. Στοιχεία Ωφελουμένου

Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Αριθμός IBAN (χωρίς κενά)  :
 
 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου  :
 
Αρ.Μητρώου ΙΚΑ:

2. Στοιχεία Διεύθυνσης

Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Περιφέρεια / Περιφεριακή Ενότητα  :
Επιλέξτε από την λίστα περιφέρεια και στη συνέχεια περιφερειακή ενότητα
select
 

3. Εκπαιδευτικά - Γνώσεις

3.1 Επίπεδο εκπαίδευσης  :
Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο, σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας
 
3.2 Διαθέτετε τίτλο σπουδών Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (καλή γνώση);  :
Εάν επιλέξτε ΝΑΙ θα πρέπει να μεταφορτώσετε το απαραίτητο δικαιολογητικό
 
3.3 Διαθέτετε πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ; :
Εάν επιλέξτε ΝΑΙ θα πρέπει να μεταφορτώσετε το απαραίτητο δικαιολογητικό
 
3.4 Έχετε προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης / επιμόρφωσης την τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021); :
Εάν επιλέξτε ΝΑΙ θα πρέπει να μεταφορτώσετε το απαραίτητο δικαιολογητικό
 
3.5 Έχετε συναφείς σπουδές με ένα (1) τουλάχιστον από τα προσφερόμενα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης; :
 

4. Επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης

Επιλέξτε όσες θεματικά αντικείμενα κατάρτισης σας ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας  :
Κάντε κλικ στα θεματικά αντικείμενα (στα αριστερά) και με δεξί βελάκι () μεταφέρετε το/τα αντικείμενο/α που επιθυμείτε στην λίστα των επιλεγμένων. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια (επάνω , κάτω ) προκειμένου να ορίσετε την σειρά προτεραιότητας της επιλογής σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί () ή () για να αφαιρέστε το θεματικό αντικείμενο από τα επιλεγμένα.

Θεματικά αντικείμενα
 • Τεχνικές Δεξιότητες Ζωϊκής Παραγωγής και Διαχείρισης Γαλακτοκομικών Προϊόντων
 • Τεχνικές Δεξιότητες Ζωϊκής Παραγωγής και Διαχείρισης Προϊόντων Κρέατος
 • Aποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας και Πωλήσεων
Επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα με σειρά προτίμησης
 

5. Εργασιακή κατάσταση - Επαγγελματική Εμπειρία - Δεξιότητες

5.1 Εργασιακή Κατάσταση  :
 
5.2 Σχέση Εργασίας  :
 
5.3 Ο Συνολικος χρόνος προϋπηρεσίες ΓΕΝΙΚΑ  :
 
5.4 Ο Συνολικος χρόνος προϋπηρεσίες στην ΠΡΟΣΦΑΤΗ/ΤΡΕΧΟΥΣΑ θέση είναι:  :
 
5.5 Διαθέτετε επαγγελματικές δεξιότητες συναφείς με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης που αποκτήθηκαν από την εμπειρία πάνω στην εργασία; :
Εάν επιλέξτε ΝΑΙ θα πρέπει να μεταφορτώσετε το απαραίτητο δικαιολογητικό
 

6. Παρακολούθηση θεματικού αντικειμένου

6.1 Προτίμηση τρόπου παρακολούθησης θεματικού αντικειμένου κατάρτισης :
Χρησιμοποιήστε τα βελάκια (επάνω ή κάτω ) προκειμένου να ορίσετε την σειρά προτεραιότητας του τρόπου παρακολούθησης (από τον πρώτο έως τον τρίτο)
 • Μικτή Κατάρτιση (blended learning), συνδυάζοντας τη διά ζώσης διδασκαλία
 • Τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 • Συμβατική (face to face) κατάρτιση στην τάξη
6.2 Πόσο χρόνο μπορείτε να διαθέσετε σε μία εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Σάββατο) για την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης;  :
 
6.3 Προτίμηση ωραρίου παρακολούθησης θεματικού αντικειμένου κατάρτισης, εκτός ωραρίου εργασίας :
 • 09:00-12:00
 • 12:00-15:00
 • 15:00-18:00
 • 17:00-20:00
 • 18:00-21:00
 • 19:00-22:00
 
6.4 Διαθέτετε ή μπορείτε να εξασφαλίσετε τα παρακάτω ηλεκτρονικά μέσα για την παρακολούθηση των θεματικών αντικειμένων κατάρτισης με την εκπαιδευτική μέθοδο του e-learning; :
 • Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Desktop/Office Computer/Laptop/Notebook κ.α.)
 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο - Σύνδεση στο Internet
 • Ηχεία
 • Μικρόφωνο
 • Web-camera
 

7. Κίνητρα και ωριμότητα συμμετοχής

7.1  Για ποιους λόγους επιθυμείτε να συμμετέχετε στα προγράμματα κατάρτισης :
 • Έχω επαγγελματικούς στόχους που απαιτούν σχετικές γνώσεις και δεξιότητες.
 • Ενδιαφέρομαι να αναλάβω νέα καθήκοντα στην εταιρεία που εργαζόμαι
 • Ενδιαφέρομαι για επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη
 • Ενδιαφέρομαι να ενδυναμώσω και να ενισχύσω την επαγγελματική μου ικανότητα
 • Ενδιαφέρομαι να ενδυναμώσω την επαγγελματική μου ταυτότητα με απώτερο στόχο την επαγγελματική μου κινητικότητα
 • Ενδιαφέρομαι να ενισχύσω την προσαρμοστικότητα μου σε διαφορετικά περιβάλλοντα
 • Υπάρχουν θεσμικές απαιτήσεις εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης
7.2 Διαθέτετε άμεση διαθεσιμότητα καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό (στην περίπτωση e-learning) για την ένταξη σας στο πρόγραμμα; :
 
7.3 Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, διασφαλίζει την θέση εργασίας σας ή/και ενισχύει την επαγγελματικής σας ικανότητα και εξέλιξη; :
 
7.4 Δεσμεύεστε ότι με την επιλογή σας στην ομάδα ωφελουμένων του έργου, θα ολοκληρώσετε το πρόγραμμα κατάρτισης, εκτός έκτακτης περίπτωσης; :
 

8. Γενικές Πληροφορίες

8.1 Με ποιον ή ποιους τρόπους ενημερωθήκατε για τα προγράμματα κατάρτισης :
 • Από το ηλεκτρονικούς ιστότοπους (ιστοσελίδα φορέα, ιστοσελίδα προγράμματος κλπ)
 • Από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο)
 • Από τις εφημερίδες
 • Από υπηρεσία, δομή ή φορέα
 • Από σωματείο, εργατικό κέντρο, ομοσπονδία
 • Άλλο

9. Αποδοχή όρων

 1. Έχοντας ενημερωθεί σχετικά με τους εκπαιδευτικούς όρους και κανονισμούς των προγραμμάτων κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην Πράξη δηλώνω ότι τους αποδέχομαι και παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης. Επιπλέον έχοντας ενημερωθεί για τους σκοπούς και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου και τα δικαιώματα μου, συμφωνώ να αποτελέσουν τα δεδομένα μου αντικείμενο επεξεργασίας από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ και τους φορείς δια βίου μάθησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. - ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πράξη με τίτλο «Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035135 η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», όπως και σε όσες άλλες ενέργειες απαιτούνται για την εκτέλεση των από την συμμετοχή αυτή υποχρεώσεών μου.
 2. Δηλώνω ότι τα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)
 
Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε και εφόσον είναι όλα σωστά, επιλέξτε «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να για να καταχωρήσετε την αίτηση και να πάρετε ΚΑΥΑΣ ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις στην αρχική φόρμα υποβολής.
Δικαιολογητικά αίτησης :
- Μεταφορτώστε (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Κάντε κλικ στο [άνοιγμα]  για να ανοίξετε το κάθε δικαιολογητικό και κλικ στο [Ενημέρωση] για να μεταφορτώστε το αρχείο.
- Εάν κάποιο δικαιολογητικό αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταφορτώστε το.
- Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχετε μεταφορτώσει αρχεία, έχουν επιλεγμένη τη στήλη [Αρχείο].
- Μπορείτε να ανακτήσετε (download) κάθε αρχείο σας κάνοντας κλικ στο .
Κωδ.ΔικαιολογητικόΚατάσταση ελέγχουΠαρατηρήσειςΑρχείοΆνοιγμα
Δεν υπάρχουν εγγραφές
Footer Image