ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (MIS) 5035135

Ανακοίνωση της κατάστασης οριστικών αποτελεσμάτων, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν την χρονική περίοδο από 01/07/2022 έως 21/08/2022, για τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», με βάση τα από 20/09/2022 και 05/10/2022 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 1ης Επιλογής (Πατήστε εδώ).


1. Πίνακες Επιτυχόντων & Επιλαχόντων (Πατήστε εδώ).


2. Πίνακας Απορριπτέων (Πατήστε εδώ).


3. Πίνακας Μη Οριστικά Υποβεβλημένων Αιτήσεων (Πατήστε εδώ).

Footer Image